دسته‌ها
اخبار

دادگاه ایالتی تقسیم شد: آیا فقدان تجهیزات ایمنی در کلاس درس “نقص فیزیکی” تلقی می شود؟


در بررسی احکام متضاد دادگاه استیناف می، ایالتی، ا،ریت ت،یم شده دادگاه عالی اوهایو برای اولین بار بر این باورند که نبود کپسول آتش نش، یا سایر تج،ات ایمنی در یک مدرسه می تواند یک “نقص فیزیکی” باشد، به طوری که استثنایی برای مصونیت وجود دارد.

در پرونده مورد بحث، خانواده دو دانش آموز دختر در ماه مه 2020 علیه مدارس شهر گرین ویل، از جمله هیئت آموزش، مدیر دبیرستان و یک معلم علوم دبیرستان شکایت ،د. دانش آموزان در دسامبر 2019 دچار سوختگی شدید شدند. با توجه به اینکه یک بطری ایزوپروپیل الکل در ک، علوم آتش گرفت و منفجر شد نظر ا،ریت چهارشنبه ثبت شد


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/723264244/0/law/legal-news/