دسته‌ها
اخبار

در Oral Argument، دادگاه عالی میشیگان وضعیت والدین شریک همجنس سابق را که نمی‌توانست با اوبرگفل ازدواج کند بررسی می‌کند.


دو وکیل مجزا، از جمله یکی از ACLU، با ارائه استدلال های قانونی و حقوق برابر، در برابر دادگاه عالی میشیگان استدلال ،د که یک شریک همجنس سابق ازدواج نکرده باید به ،وان “والد” قانونی کودکی که او و شریک سابقش با آن موافقت کرده اند، واجد شرایط باشد. از طریق لقاح آزمایشگاهی، اما یکی از شرکا دیگر اجازه دیدن ندارد.

وکیل با مخالفت وکیل زنی که کودک را حمل و به دنیا آورده بود، قرار گرفت و او تنها عضو زوج قبلی بود که پیوند ژنتیکی با کودک دارد زیرا روش IVF شامل استفاده از اسپرم اهدایی مردی بود که منصرف شد. حقوق والدین به ،وان بخشی از فرآیند IVF


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/733945919/0/law/legal-news/