دسته‌ها
اخبار

وزارت دادگستری حل و فصل با مدارس دولتی اسپوکین را به دلیل انزوای “نادرست” و محدودیت دانش آموزان دارای معلولیت اعلام کرد.


و، دادگستری این هفته توافقنامه حل و فصلی را با مدارس ،تی اسپوکین در ایالت واشنگتن برای رسیدگی به استفاده تبعیض آمیز از انزوا و محدودیت علیه دانش آموزان دارای معلولیت اعلام کرد. طبق یک بی،ه مطبوعاتی.

این توافق، تحقیقات و،خانه در مورد مدارس تحت ،وان دوم قانون آمریکایی‌های دارای معلولیت را حل خواهد کرد. تحقیقات نشان داد که ناحیه مدرسه به‌طور نامن، و مکرر دانش‌آموزان دارای معلولیت را منزوی و محدود می‌کرد و طبق قانون ایالتی و خط‌مشی منطقه، این تمرین را به شرایط اضطراری محدود نمی‌کرد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/739454018/0/law/legal-news/