دسته‌ها
اخبار

چگونه به رهبری شرکت حقوقی رسیدم: برایان پی سیمن از استرادلی رونون می‌گوید: «چالش یا فرصتی را که هیچ کس دیگری شناسایی نکرده است شناسایی کنید.


“در طول دهه گذشته، من آموخته ام که ا،ریت مردم می خواهند فراگیرتر باشند و بخشی از پیشرفت مثبت باشند. با این حال، اشتیاق برای اه، DEI صرفاً با توضیح تئوری پشت این جنبش ایجاد نمی شود.”

       


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/726903860/0/law/legal-news/