دسته‌ها
اخبار

«زمان معقول» را تعریف کنید: دادگاه تجدیدنظر به دلیل قوانین مبهم ایالتی، دعوای جراحت را بازگرداند


پس از اینکه دادگاه بدوی درخواست شاکی برای جایگزینی را به ،وان نابهنگام رد کرد، دادگاه استیناف کارولینای ج،ی لغو کرد و گفت که م،ای “زمان معقول” در اساسنامه حاکم نامشخص است.

با توجه به رای دادگاه تجدید نظر 11 ژانویه در بل در مقابل بنتل


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/725080895/0/law/legal-news/