دسته‌ها
اخبار

چگونه یک قاضی دادگاه عالی یک ایالت به دادخواهان جوان کمک می کند تا تجربه محاکمه ای را به دست آورند


در ،مت این هفته، Aleeza Furman، خبرنگار دعوی حقوقی Law.com با کریستین دانوهو، قاضی دادگاه عالی پنسیلو،ا، درباره ابتکار جدیدی که او به راه‌اندازی آن کمک کرد به نام Project Litigate صحبت می‌کند.

       


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/741724898/0/law/legal-news/