دسته‌ها
اخبار

حکم زندان مینه سوتا برای کاهش ظرفیت صادر شد


اداره اصلاحات مینه سوتا به زندان شهرستان رمزی دستور داده است که جمعیت زند،ان خود را از 360 به 324 کاهش دهد، پس از چندین حادثه که در آن افراد زند، که نیاز به مراقبت اضطراری داشتند، آن را دریافت ن،د، از جمله یک حادثه اخیر که در آن یک زند، “بیش از دو نفر با خونریزی رها شد. ساعت‌ها بدون توجه کارکنان اصلاح و تربیت، مارک زدلیک گزارش ها برای MPR News. به مجموعه زندان گفته شده است که تا پایان روز دوشنبه طرحی برای کاهش جمعیت زندان ارائه کند.


منبع: https://thecrimereport.org/2023/02/06/minnesota-jail-ordered-to-reduce-capacity/